Besturen op bedoeling, verantwoorden vanuit opgave

Narratieve systemen en diensten voor beleid, evaluatie, transformatie, zelf-organisatie, innovatie, intelligence en verantwoording
StoryConnect - Enabling Collective Intelligence for sustaining change

Ontdek een nieuwe manier van besturen en verantwoorden

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties proberen allemaal te besturen. Of het nu gaat om de samenleving, markten, consumentengedrag, kwaliteitsborging, betaalbaarheid van zorg, sociaal domein, politieke besluitvorming of beïnvloeden van de publieke opinie. Bijna zonder uitzondering worden daarvoor wetten, regels, procedures, cijfers, modellen, certificeringen, campagnes en andere methoden ingezet die geacht worden vooraf gestelde doelen te bereiken of realiseren.

Dat lukt echter steeds minder. Wetten veroorzaken niet het beoogde effect, modellen zitten er ver naast, campagnes ontploffen op sociale media, begrotingen lopen uit de hand en kwaliteit kalft af naarmate eisen strenger worden en het aantal regels toeneemt. De standaard reactie – meer administratie, meer analyse, meer data, meer toezicht en meer regels – maakt het alleen maar erger. Er is een overduidelijk een radicaal andere besturingstheorie nodig

Sturen lukt niet meer in onze complexe samenleving en economie
Er is een radicaal andere beleid- en besturingstheorie nodig

De bedoeling van een systeem is wat het doet
Niet wat het zegt dat het doet of geacht wordt te doen 

Stafford Beer

Grondlegger management cybernectica

Besturen op betekenis met de kennis van de samenleving

De reden dat sturen op doelstellingen niet meer lukt is helder. Inwoners, medewerkers en cliënten hebben collectief meer kennis, ervaring, diversiteit en talent dan beleidsmakers, onderzoekers ontwerpers en managers. De kennis voor de toekomst zit in de maatschappij, niet in instituties, beleidsafdelingen of besturen. Onze samenleving reageert daarom complex (lees onstuurbaar) en is grotendeels zelf-organiserend. Sturen gaat dan niet meer, maar besturen blijft nodig.

StoryConnect biedt daarvoor narratief evalueren en verantwoorden. Onze toepassingen zijn gebaseerd op wat inwoners, medewerkers, consumenten en patiënten willen vertellen in plaats van wat u van hen wil weten. Dat is een radicale breuk. Onze systemen en diensten helpen u te ontdekken wat de betekenis van uw producten, diensten of innovaties is. Hierdoor kunt u beleid gaan formuleren vanuit de opgave, besturen op betekenis en verantwoorden vanuit de bedoeling.

Het gaat niet om wat u wilt weten van mensen
Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Harold van Garderen

Narrative Solution Architect, StoryConnect

Narratieve oplossingen voor jeugd, zorg, samenleving en commercie

StoryConnect levert narratieve maatwerkoplossingen aan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onze specialisten hebben unieke kennis over complexiteitskunde, narratologie, tranformatie en systeemkunde. Onze  kennis en ervaring is gebundeld in onze StoryCycle aanpak voor het ontwikkelen en ondersteunen van toepassingen.

Het gaat daarbij eerst over het ontsluiten  wat er gebeurd in de praktijken rondom inwoners, gezinnen, scholen, allerlei soorten zorgorganisaties en natuurlijk bedrijven, ketens en netwerken. De inzichten die daaruit ontstaan helpen wij – o.a. met behulp van het SenseCanvas – verder te ontwikkelen tot allerlei aanpassingen en interventies.

Via de StoryAcademy™ geven we keynotes, seminars en trainingen over narratieve oplossingen op ieder niveau van expertise en voor ieder publiek. Van wetenschappelijke congressen tot festivals.

Jeugd en Onderwijs

Het evalueren van jeugdzorg en (passend) onderwijs is essentieel om zicht te krijgen op wat de betekenis daarvan is voor kinderen, jongeren, ouders, docenten en hulpverleners. Wat gebeurd er echt in gezinnen, scholen, instellingen? En helpen behandelingen? Op die vragen en veel andere vragen geven onze toepassingen in het jeugd en onderwijs antwoord. Dat is een goede basis om beleid te evalueren en te vormen.

Jeugdzorg

De budgetten voor jeugdzorg rijzen de pan uit omdat er geen informatie is waarmee gemeenten kunnen sturen op impact op het leven van kinderen, jongeren en gezinnen. Narratieve evaluatie maakt zichtbaar wat er gebeurt in de praktijken, in instellingen, achter de voordeur.

(Passend) onderwijs

Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontwikkelden wij een regionale aanpak voor het vergroten van het oplossend vermogen van professionals in het onderwijs. Ouders, kinderen, jongeren, docenten/leraren, leerplichtambtenaren en locale bestuurders worden betrokken in het continue zichtbaar maken van betekenis, passendheid en onpassendheid van onderwijs. Gevonden oplossingen worden slim gebruikt, gevonden barrières samen afgebroken. 

Contact

Erwin Duurland

Erwin Duurland

Businessline Jeugdzorg en onderwijs

tel:+31 (0)6 4871 5013

Sociaal domein

Steeds meer gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden ontdekken dat transformatie van het sociaal domein niet planbaar is. De transities (WMO, Jeugdzorg en Participatie) bleken kinderspel vergeleken met de transformaties die daarop (zouden) moeten volgen. 

De manier waarop gemeenten en sociale diensten het sociaal domein bedienen verschilt sterk. Van eigen organisaties tot wijkteams en van open house constructies tot algehele uitbesteding. Overal is echter de behoefte om zicht te hebben op de daadwerkelijke betekenis van hulp en zorg.

Gelukkig is er een oplossing. Onze toepassingen voor wijk/inwoner gericht werken geven teams, organisaties en gemeenten zicht op de betekenis van publieke dienstverlening voor inwoners en hulp/zorgverleners. Dat blijkt essentieel voor het op gang brengen en houden van de gewenste transformatie.

Wijkgericht werken

Veel teams, wijkteams of gemeentelijke teams, hebben moeite om de draai te maken van productie naar preventie. Ook het vinden van een nieuwe balans tussen eigen kracht/regie, rechtmatigheid en optimaliseren van de besteding van publieke middelen lukt maar matig zonder goed zicht op welke hulp en ondersteuning goed doet en welke niet. De toepassing wijkgericht werken help om de balans tussen opgave en bedoeling te besturen. 

Inclusieve samenleving

Het sociaal domein is breed en internationaal. Wij ontwikkelen o.a. de monitor VN verdrag voor mensen met een beperking, brachten de barrières voor opleiding / werk /voedsel in beeld in Afrika en Azie, evalueerden de uitvoering van WMO en zorgden dat mensen met een lage SES ook betrokken werden in beleidsevaluatie. 

Contact

Marco Koning

Marco Koning

Businessline Sociaal domein

tel:+31 (0)6 1160 1912‬

Zorg

Er zijn grote bewegingen als het gaat over het denken over kwaliteit van/in de zorg. De zorgsector zoekt naar nieuwe manieren om de betekenis van zorg zichtbaar te maken. Meten, certificeren en registreren hebben grotendeels afgedaan als kwaliteitsinstrumenten.

Vanuit verpleeghuiszorg, via wijkzorg, kindzorg is een beweging in gang gezet die morele en ethische aspecten van zorg stelt naast certificering en professionaliteit. Eenzelfde beweging is gaande in de GGZ en zelfs in de Cure (ziekenhuizen) dringt dit besef door. Daarbij geholpen door een actieve houding van de Raad voor Gezondheid en Samenleving.

Onze toepassingen voor de Langdurige zorg en Patiëntgerichtheid helpen zorgorganisaties hun maatschappelijke opgaven te vertalen,  hun zorgpraktijken te ontsluiten, evalueren en aan te passen aan veranderende omstandigheden en contextuele verschillen.

Bijzonder aan de businessline zorg is dat ook narratief verantwoorden met het 4VITEA raamwerk een optioneel onderdeel is van onze toepassingen. Hiermee stellen interne én externe stakeholders eerst samen de echte betekenissen van zorg voor mensen vast. Ze evalueren of zorg goed doet. Vervolgens wordt, zonder normatieve vinklijstjes, verantwoording genomen t.o.v. de gestelde opgave.

Langdurige zorg

Langdurige zorg is een speciale vorm van zorg omdat de mensen die zorg ontvangen niet beter worden. Langdurige zorg gaat daarom meer om wonen, leven en tot bestaan komen dan om medische zorg. StoryConnect ontwikkelde hiervoor twee toepassingen voor dementiezorg en medische verpleeghuiszorg. 

Patiëntgerichtheid van zorg

Meten, certificeren en registreren hebben grotendeels afgedaan als kwaliteitsinstrumenten in de zorg. Het ontregelen en ontmeten gaat weliswaar nog niet zo hard, Maar het besef dat naast tellen ook vertellen nodig is dringt wel steeds breder door. Onze narratieve toepassing voor integrale patiëntgerichtheid / medewerkerondersteuning laat de zorgpraktijken zien door de ogen van alle betrokken en zorg voor continue aanpassingen aan interne en externe veranderingen. Uiteraard is ook hier narratief verantwoorden – intern én extern – een optie. 

Contact

Arno Terrra

Arno Terrra

Businessline Zorg

tel:+31 (0)‭6 4760 5986‬

Commercieel, duurzaamheid en innovatie

Narratief evalueren en verantwoorden heeft ook toegevoegde waarde ten opzichte van traditioneel markt/gebruikersonderzoek, stakeholder-analyse, lifecycle-analyse en voor product ontwikkeling. Zo ontwikkelden wij narratieve toepassingen voor beurzen, agile-innovatie voor de product-industrie en brachten we de barrières voor innovaties in de voedselketen in kaart. Neem contact op voor meer informatie.  

Agile product introductie en ontwikkeling

Het traditionele ontwikkelproces van prototype via focusgroep naar marktintroductie zorgt voor meer dan 80% mislukte innovaties. Zelfs als het “fail fast, fail often” principe wordt gebruikt. Agile productontwikkeling combineert narratieve evaluatie van gebruikerspatronen en klant-adoptie met iteratief doorontwikkelen van producten. Hierdoor trekken de klanten als het ware het product de markt in gedurende de ontwikkeling.

Contact

Harold van Garderen

Harold van Garderen

Businessline Commercial, duurzaamheid en innovatie

tel:+31 (0)‭6 2909 7305

Blog

StoryConnect start serie over beleidstheorie voor het sociale domein

StoryConnect start serie over beleidstheorie voor het sociale domein

StoryConnect start een serie artikelen op LinkedIn over nieuwe beleidstheorie voor het sociaal domein. In vijf delen over bedoeling, opgave, narratieve betekenisgeving, evaluatie en verantwoorden, worden concepten uit de complexiteitskunde, systeemkunde en narratologie vertaalt naar een solide en samenhangende theorie die bruikbaar is voor gemeenten, aanbeiders, toezichthouders, beleidsmakers en politici.

Lees meer

StoryConnect is uw partner voor continue narratief evalueren en verantwoorden

Onze oplossingen brengen trends en ontwikkelingen in de betekenis van producten, diensten en beleid voor mensen, organisaties en de maatschappij in beeld

Klanten