StoryConnect

Methode voor kort-cyclisch verbeteren op basis van menselijke ervaringen

De StoryConnect methode

De methode is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en modellen. En de basis onder al onze diensten en oplossingen.

De StoryConnect methode helpt beslis- en veranderprocessen te verbeteren door vanuit meerdere perspectieven trends en patronen in ruwe menselijke ervaringen te exploreren en daar betekenis aan toe te kennen

De kern van de methode bestaat uit vier stappen:

 • Delen van menselijke ervaringen, observaties of reflecties
 • Inzicht opbouwen in ontwikkelingen en verbanden vanuit de ervaringen
 • Beslissingen nemen om gewenste veranderingen in samenhang te realiseren
 • Inpassen in de praktijk om gewenste en ongewenste effecten te ontdekken door …. het delen van ervaringen

De methode is geschikt voor individuen, groepen, organisaties en netwerken. En bruikbaar voor interne én externe uitdagingen, alsook combinaties daarvan.

Ervaringen helpen delen zodat boodschap en lading goed overkomen

Delen

Het delen van ervaringen kan in interviews of via observatie, in bijeenkomsten of digitaal via een Vertelpunt.

Inzicht creëren door te werken met ervaringen

Inzicht opbouwen

Er wordt inzicht opgebouwd door de betekenis toe te kennen aan patronen en verbanden die in de ervaringen of data daarover zichtbaar zijn.

Samenhangende beslissingen nemen in complexe en netelige situaties

Beslissen

Verschillen van inzicht leiden tot een samenhangende set interventies die door allen zowel als veilig én zinvol worden geacht.

Interventies en veranderingen moet je inpassen, want implementeren kan niet

Inpassen

Door inpassing in de praktijk ontstaat verandering waarvan de effecten – positief of negatief, gewenst ongewenst – snel worden opgemerkt in de gedeelde ervaringen.

Vier ondersteunende stappen versnellen de voortgang

 • Ontwerpen van processen en gereedschappen.
 • Versnellen van het ontdekken en verwerken van patronen, signalen en veranderingen.
 • Verbinden van inzichten tot een samenhangend, nuttig en praktisch geheel aan interventies
 • Evalueren van effecten van de toepassing en de StoryConnect methode zelf.

Via deze activiteiten realiseert StoryConnect toegevoegde waarde voor haar klanten en partners.

We ontwerpen voor uw een plan, vertelpunten, storydashboard en helpen bij communicatie

Ontwerpen

Wij maken samen met uw projectteam een plan, ontwerpen en implementeren een Vertelpunt en stellen een verzamelplan en communicatie-aanpak op.

Onze versnellingsrapportages helpen u om zaken van meerdere kanten te bekijken

Versnellen

De hoeveelheid data en ervaringen is vaak te groot om te verwerken. StoryConnect maakt dan met hulp van het StoryDashboard een versnellingrapport waarin patronen, verbanden en veranderingen neutraal worden weergegeven.

Verbinden

De stap van betekenis naar nuttige interventies vergt goede begeleiding om slimme beslissingen te nemen. StoryConnect beheerst een scala aan werkwijzen voor het nemen van beslissingen over interventies in situaties met complexe of netelige aspecten.
We willen waarde creeren voor u en onszelf. Dus zijn we kritisch op de voortgang en de StoryConnect methode.

Evalueren

Nu de interventies worden ingepast in de praktijk wordt zowel de voortgang van de toepassing als de StoryConnect methode zelf tegen het licht gehouden. Wat moet er worden aangepast aan ontwerp, de wijze van delen, wat versnelt, welke inzichten kunnen beter, enzovoort om de volgende inzicht cyclus in te gaan?

Het gebruik van menselijke ervaringen, inzichten

en observaties voor inzicht, beslissen,

veranderen en verbeteren is niet nieuw

Al in de oudheid werden de jachtverhalen

gedeeld. Van de sterke verhalen

en de frisse inzichten leerde iedereen

Wetenschap en achtergronden

Ook in onze tijd en de eeuwen daarvoor is het gebruik van narratieve informatie nooit weg geweest. In organisaties en marketing is storytelling zeer populair. Storytelling is ook een integraal onderdeel van de StoryConnect methode in de stap inpassen. Verzamelen, werken, begrijpen en beslissen met narratieve (verhalende) informatie staan echter centraal, evenals het gebruik van kennis en inzicht vanuit onder andere de complexiteitskunde, psychologie, antropologie en andere sociale- en natuur-wetenschappen.

De wetenschap kwam op dit gebied echter laat op gang. Pas in onze tijd waren het Weick in de jaren ’60 en Dervin van de jaren ’80 die betekenisgeving (sensemaking) in organisaties en gemeenschappen wetenschappelijk benaderden. Toen ging het wel hard. Het integreren van complexiteitskunde in organisaties en management startte met het werk van Beer [1] en Keidel [2]. En dat van narratieven met het werk van Kurtz en Snowden [3]. Het was Kurtz die in 2014 de methodiek een Participatory Narrative Inquiry noemde [4] en het eerste tekstbook over dit veld publiceerde [5]. Kurtz is ook de ontwikkelaar van vele tools voor particpatief narratief onderzoek zoals Narrafirma [6].

De StoryConnect methode is een doorontwikkeling van PNI en het Hexagon Sensemaking Canvas is o.a. gebaseerd op het Confluence Sensemaking Framework van Kurtz en het Cynefin framework [3] van Kurtz, Snowden en anderen [5]. De StoryConnect methode is met name uitgebreid als het gaat om het ontwikkelen van continue toepassingen. En het HSC is met name sterk als het gaat om het onderscheiden en balanceren van zowel inside-out als outside-in perspectieven en veranderingen.

Wilt u hier meer over weten over de StoryConnect methode, het hexagon sensemaking canvas, hun historie en gerelateerde methoden en/of modellen, neem dan contact met ons op voor een lezing of keynote.

Referenties

 1.  Stafford Beer is de ontwikkelaar van het Viable System Model.
 2. Triangular Design: A New Organizational Geometry. Robert W. Keidel. The Executive (November 1990), Vol. 4, No. 4, pp. 21-37.
 3. The new dynamics of strategy: Sensemaking in a complex and complicated world. C. F. Kurtz. D. J. Snowden. IBM Systems Journal archive (July 2003). Volume 42 Issue 3. Pages 462 – 483.
 4. Participatory Narrative Inquiry (afgekort PNI) is een methodiek in klasse van concurrent mixed-method benaderingen voor managen, onderzoeken, veranderen en kennistranfer. Wetenschappelijk gezien is het daarnaast een kwalitatieve-kwantitatieve evaluatieve abductieve methodiek.
 5. Zie Working with Stories.
 6. Comparison of Narrafirma with other PNI/Sensemaking platforms. Harold van Garderen. PNI2.org (November 2015).

De StoryConnect methode: nieuwe mogelijkheden, unieke inzichten

De StoryConnect methode biedt nieuwe mogelijkheden en levert inzichten die met klassieke management-benaderingen en traditionele onderzoeks-methoden niet realiseerbaar zijn.