Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Onze methode

StoryConnect baseert haar diensten op Participatory Narrative Inquiry (PNI). Deze gestructureerde hybride (online én offline) kwalitatieve-kwantitatieve methode gaat uit van concrete ervaringsverhalen. PNI start met het stellen van open uitlokkende vragen, waardoor vertellers verhalen delen over wat zij belangrijk vinden. Enkele voorbeelden van duidingsvragen zijn: Welke emotie voelde je bij dit verhaal? Wie speelde een grote rol in jouw verhaal? Wie zou jouw verhaal moeten kennen?

Deze antwoorden leveren kwantitatieve data op over de (kwalitatieve) verhalen. De kwantitatieve gegevens maken het mogelijk patronen in de narratieve data te visualiseren en trends en opvallende signalen te observeren. PNI ontsluit waardevolle contextuele informatie van individuele verhalen over de beleving van het werk of de beleving van een veranderproces. De toegevoegde waarde van deze methode is dat zij medewerkers, managers, bestuurders en andere stakeholders inzichten en contextuele informatie levert voor het initiëren van concrete en gerichte verbeteracties en aanpassingen van beleid.

Vakkundige begeleiding op maat

StoryConnect begeleidt u om (samen) patronen in de data over de verhalen te ontdekken

Van verhalen naar inzichten

Via verschillende opdrachten beweeg je van het lezen van verhalen naar inzicht​

Naar initiatieven voor vervolg

Van inzicht naar initiatieven is een taaie stap waar we in begeleiden

Ons digitale platform

Ons digitale platform stelt onze klanten in staat om continue en grootschalig te luisteren naar verhalen. Het platform bestaat uit een vertelpunt en bijbehorend live dashboard. De vertelpunten maken we samen met onze klant op maat. Door onze ruime ervaring met werken met verhalen is veel kennis opgebouwd over: 1) Hoe je mensen stimuleert een verhaal te delen. 2) Welke vragen je kan stellen over een verhaal. 3) Hoe je vertelpunten zo inricht dat het invullen niet veel tijd kost en voor de invuller prettig is om in te vullen. Ook het bijbehorende live dashboard ontwikkelen we samen met de klant. Zodat deze gebruiksvriendelijk is en die informatie zichtbaar maakt die voldoet aan de wensen van de klant.

Wij zorgen ervoor dat onze dashboards zijn gevuld met zowel verhalen als data over de verhalen. Via patroon evaluatie wordt duidelijk wat bijvoorbeeld belangrijke thema’s zijn waarover mensen verhalen delen.

Privacy- en veiligheidseisen

Verhalen zijn voor ons heel waardevol. We zorgen ervoor dat mensen anoniem hun verhaal kunnen delen en beschermen de verhalen met de grootst mogelijke zorg. Ons platform voldoet aan de meest strenge privacy- en veiligheidseisen, waaronder het DigiCert certificaat.

Wat zeggen onderzoekers over ons?

Na onafhankelijke marktoriëntatie en onafhankelijk onderzoek is de StoryConnect methode door deze 3 partijen als waardevol benoemd in het Sociaal Domein om verhalend te werken vanuit verschillende perspectieven:
Nivel, Vilans, het Nederlands Jeugd Instituut (het NJI)

Van data naar concrete stappen

StoryConnect baseert haar diensten op Participatory Narrative Inquiry (PNI). Deze gestructureerde hybride (online én offline) kwalitatieve-kwantitatieve methode gaat uit van concrete ervaringsverhalen. PNI start met het stellen van open uitlokkende vragen, waardoor vertellers verhalen delen over wat zij belangrijk vinden. Enkele voorbeelden van duidingsvragen zijn: Welke emotie voelde je bij dit verhaal? Wie speelde een grote rol in jouw verhaal? Wie zou jouw verhaal moeten kennen? 

Deze antwoorden leveren kwantitatieve data op over de (kwalitatieve) verhalen. De kwantitatieve gegevens maken het mogelijk patronen in de narratieve data te visualiseren en trends en opvallende signalen te observeren. PNI ontsluit waardevolle contextuele informatie van individuele verhalen over de beleving van het werk of de beleving van een veranderproces. De toegevoegde waarde van deze methode is dat zij medewerkers, managers, bestuurders en andere stakeholders inzichten en contextuele informatie levert voor het initiëren van concrete en gerichte verbeteracties en aanpassingen van beleid.

Continue delen mogelijk

StoryConnect beschikt over een eigen PNI onderzoeksplatform dat grote aantallen vertellers in staat stelt continue (24/7) en anoniem verhalen te delen. En maakt het mogelijk het deelproces live te volgen. Een digitaal online Vertelpunt stimuleert vertellers verhalen te delen en de duidingsvragen te beantwoorden. Een interactief Dashboard visualiseert real time de respons en de kwantitatieve data, ontsluit de verhalen in de database en faciliteert analyse en evaluatie. Zo is narratief evalueren en narratief verantwoorden mogelijk.

Werkvormen voor delen van verhalen

In aanvulling op het online Vertelpunt beschikt StoryConnect over een scala aan offline PNI-werkvormen en -gesprekstechnieken om verhalen te verzamelen, van Verteltafels tot semi-gestructureerde interviews. StoryConnect zet deze gericht in, voor doelgroepen die in beperkte mate verhalen delen via het online Vertelpunt of voor verdieping van een specifiek thema. De informatie die wordt verzameld via deze werkvormen combineren wij met de narratieve database van het online Vertelpunt.

Werksessies voor opbouw inzichten en kansen voor verbetering

Het participatieve karakter van PNI beperkt zich niet tot het delen van verhalen door verschillende doelgroepen. Vertegenwoordigers van verschillende geledingen dragen vanuit hun eigen perspectieven in Participatieve werksessies bij aan een systematisch proces voor het ontwikkelen van gedeelde inzichten en kansen voor verbetering. StoryConnect faciliteert deze werksessies door voorafgaand aan elke werksessie een patroonevaluatie van de beschikbare narratieve data uit te voeren.

Zicht op effect van verbeteringen?

In het ideale geval wordt een continue proces van delen en leren van verhalen opgezet. Zodat na verloop van tijd inzichtelijk wordt gemaakt of en zo ja welk effect de gemaakte afspraken hebben. Waar eventueel moet worden bijgestuurd. Een aantal keer doorlopen van onze cyclus zorgt voor structurele verbeteringen binnen de organisatie. Het helpt een organisatie om blijvend onderzoek te doen naar bijvoorbeeld dienstverlening, werkbeleving, hoe medewerkers wel / niet in staat worden gesteld aan het werk te kunnen met een beleidskader etc. Daarbij helpt het ook om blijvend te kunnen innoveren en te zoeken naar verbeteringen. 

Toegevoegde waarde Storyconnect

StoryConnect heeft zich gespecialiseerd in het evalueren, leren en verbeteren met verhalen binnen organisaties, van het opzetten ervan, analyseren van data, organiseren van sessies om te leren en te evalueren en het intern opleiden van medewerkers om te werken met deze methode. Een opsomming van onze activiteiten: 

  1. Het opzetten van het onderzoek, in overleg met de opdrachtgever, om zo gezamenlijk het onderzoek op de juiste manier en onder de juiste doelgroepen uit te zetten.
  2. Inrichten van een online platform om verhalen op te halen: een vertelpunt en dashboard.
  3. Analyseren van verschillende data en ontdekken van trends, hierover rapporteren aan de opdrachtgever.
  4. Het beheren van de (anonieme) data.
  5. Het ontwikkelen en uitvoeren van werksessies waarin de trends worden besproken en wordt gekeken naar mogelijke oplossingen / bijsturing. 
  6. Het opleiden van medewerkers zodat zij zelf data kunnen analyseren, trends kunnen ontdekken en vervolgsessies kunnen organiseren. 
Scroll naar boven