+316 1160 1912 info@storyconnect.nl

Werken met verhalen

Uitgebreide beschrijving

StoryConnect baseert haar diensten op Participatory Narrative Inquiry (PNI). Deze gestructureerde hybride (online én offline) kwalitatieve-kwantitatieve methode gaat uit van concrete ervaringsverhalen. PNI start met het stellen van open uitlokkende vragen, waardoor vertellers verhalen delen over wat zij belangrijk vinden. Enkele voorbeelden van duidingsvragen zijn: Welke emotie voelde je bij dit verhaal? Wie speelde een grote rol in jouw verhaal? Wie zou jouw verhaal moeten kennen? 

Deze antwoorden leveren kwantitatieve data op over de (kwalitatieve) verhalen. De kwantitatieve gegevens maken het mogelijk patronen in de narratieve data te visualiseren en trends en opvallende signalen te observeren. PNI ontsluit waardevolle contextuele informatie van individuele verhalen over de beleving van het werk of de beleving van een veranderproces. De toegevoegde waarde van deze methode is dat zij medewerkers, managers, bestuurders en andere stakeholders inzichten en contextuele informatie levert voor het initiëren van concrete en gerichte verbeteracties en aanpassingen van beleid.

Continue delen mogelijk

StoryConnect beschikt over een eigen PNI onderzoeksplatform dat grote aantallen vertellers in staat stelt continue (24/7) en anoniem verhalen te delen. En maakt het mogelijk het deelproces live te volgen. Een digitaal online Vertelpunt stimuleert vertellers verhalen te delen en de duidingsvragen te beantwoorden. Een interactief Dashboard visualiseert real time de respons en de kwantitatieve data, ontsluit de verhalen in de database en faciliteert analyse en evaluatie.

Werkvormen voor delen van verhalen

In aanvulling op het online Vertelpunt beschikt StoryConnect over een scala aan offline PNI-werkvormen en -gesprekstechnieken om verhalen te verzamelen, van Verteltafels tot semi-gestructureerde interviews. StoryConnect zet deze gericht in, voor doelgroepen die in beperkte mate verhalen delen via het online Vertelpunt of voor verdieping van een specifiek thema. De informatie die wordt verzameld via deze werkvormen combineren wij met de narratieve database van het online Vertelpunt.

Werksessies voor opbouw inzichten en kansen voor verbetering

Het participatieve karakter van PNI beperkt zich niet tot het delen van verhalen door verschillende doelgroepen. Vertegenwoordigers van verschillende geledingen dragen vanuit hun eigen perspectieven in Participatieve werksessies bij aan een systematisch proces voor het ontwikkelen van gedeelde inzichten en kansen voor verbetering. StoryConnect faciliteert deze werksessies door voorafgaand aan elke werksessie een patroonevaluatie van de beschikbare narratieve data uit te voeren.

Zicht op effect van verbeteringen?
In het ideale geval wordt een continue proces van delen en leren van verhalen opgezet. Zodat na verloop van tijd inzichtelijk wordt gemaakt of en zo ja welk effect de gemaakte afspraken hebben. Waar eventueel moet worden bijgestuurd. Een aantal keer doorlopen van onze cyclus zorgt voor structurele verbeteringen binnen de organisatie. Het helpt een organisatie om blijvend onderzoek te doen naar bijvoorbeeld dienstverlening, werkbeleving, hoe medewerkers wel / niet in staat worden gesteld aan het werk te kunnen met een beleidskader etc. Daarbij helpt het ook om blijvend te kunnen innoveren en te zoeken naar verbeteringen. 

Toegevoegde waarde Storyconnect
StoryConnect heeft zich gespecialiseerd in het evalueren, leren en verbeteren met verhalen binnen organisaties, van het opzetten ervan, analyseren van data, organiseren van sessies om te leren en te evalueren en het intern opleiden van medewerkers om te werken met deze methode. Een opsomming van onze activiteiten: 

  1. Het opzetten van het onderzoek, in overleg met de opdrachtgever, om zo gezamenlijk het onderzoek op de juiste manier en onder de juiste doelgroepen uit te zetten.
  2. Inrichten van een online platform om verhalen op te halen: een vertelpunt en dashboard.
  3. Analyseren van verschillende data en ontdekken van trends, hierover rapporteren aan de opdrachtgever.
  4. Het beheren van de (anonieme) data.
  5. Het ontwikkelen en uitvoeren van werksessies waarin de trends worden besproken en wordt gekeken naar mogelijke oplossingen / bijsturing. 
  6. Het opleiden van medewerkers zodat zij zelf data kunnen analyseren, trends kunnen ontdekken en vervolgsessies kunnen organiseren.